Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych".

Zamawiający:
Gmina Stąporków
Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

CPV:
90.65.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia;
b) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca winien posiadać:
- stosowne decyzje wydane przez Marszałka Województwa - zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
- umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych .
1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
31.10.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2012-04-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-04-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 10 - Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Halina Zawada - Referat Ochrony Środowiska, tel. (0-41) 374-32-27 Faks. (0-41) 374-18-60.
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2012 r pod numerem 125384-2012.


Firmy uczestniczące

Załączniki

specyfikacja warunków zamówienia (226.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (557.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-04-19 14:37:58
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-04-19 14:52:03
Ostatnia zmiana:2012-05-09 11:05:46
Ilość wyświetleń:1518

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij