Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i uzbrojeniem dla miejscowości Włochów Nowy gm. Stąporków na długości około 1,8 km.

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i uzbrojeniem dla miejscowości Włochów Nowy gm. Stąporków na długości około 1,8 km.

CPV:
71.32.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. Spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10.1.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek spełnić można łącznie.
10.1.3. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
b) złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby/ ba wymienione/ na w wykazie posiadają /da wymagane uprawnienia,
c) podać informację o podstawie dysponowania osobami/ bą ujętymi/ tą w wykazie.
10.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10.3. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane w pkt 10.2. SIWZ, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dalej ustawy).
10.4. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
10.4.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej o wartości minimum 40 000zł z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców.
10.4.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych usług z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania,
b) dokument potwierdzający, że usługi wykazane w wykazie zostały wykonane należycie.
10.4.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10.4.4. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane w pkt 10.4.3. SIWZ, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dalej ustawy).
10.5. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
10.5.1. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna,
c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w li. c) składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w lit. a) i b) składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w lit. d) i e) składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik składających ofertę.
10.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. a,b,c,d,e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane przepisami prawa zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty o których mowa w pkt 9.6 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w pkt 9.7 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10.8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna równoważna, a także podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Zmawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
10.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.11. Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) będą miały zastosowania również do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
10.12 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.
10.13. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.


Termin realizacji:
30 listopada 2013 r

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat urzędu)


Oferty można składać do:
2012-04-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-04-11 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Łysiak – Kowalczyk
Tel. (0-41) 37 41 241 fax (0-41) 37 41 860 e-mail malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2012 r pod numerem 104016-2012


Firmy uczestniczące

Załączniki

MAPA (874.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S P E C Y F I K A C J A (766.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (77.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 UMOWA (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie danych z otwarcia ofert (435.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-04-03 13:16:18
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-04-03 13:42:04
Ostatnia zmiana:2012-04-24 12:22:51
Ilość wyświetleń:1263

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij