Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Uwaga ! Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych 


Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Stąporków  tworzy i prowadzi Burmistrz Stąporkowa od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Stąporków obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
    1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
    2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
    3)  numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
    4)  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
    1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł . Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych;
    2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz Stąporkowa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.


Uwaga !   Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.