Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publiczna szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu Wiejski Klub Artystyczna Zawierucha.

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim , ul.Szkolna 4, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie,

Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publiczna szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu Wiejski Klub Artystyczna Zawierucha

CPV:
63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
3.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty wymagane od wykonawcy.
3.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 Ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy:
a) Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech (1) usługi polegających na organizacji dla dzieci obozów, zimowisk, lub „Zielonych Szkół” o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł. każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie.
b) Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67 z póź. zm.), w zakresie odpowiednich specjalności do: Organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży (przynajmniej 1 osoba) pełniąca funkcję rezydenta wyjazdu posiadająca doświadczenie, na co najmniej 1 wyjaździe przy organizacji wypoczynku dzieci np.: zimowiska, obozu, „zielonej szkoły”, w okresie ostatnich trzech lat.
2. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3.2.1. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
3. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 3.1.1. spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 3.1.2. spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1.1. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), natomiast warunki określone w pkt 3.1.2. spełniają wspólnie (łącznie), samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione pkt 3.3. SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.
6. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 3.1 SIWZ warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił.

3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy załączyć do oferty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 3.3.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca może w wykazie przedstawić usługi wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy usług do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji usług wskazanych w wykazie, wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
c ) wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji rezydenta wyjazdu posiadających doświadczenie, na co najmniej 1 „Zielonych Szkołach” w okresie ostatnich trzech lat, - załącznik nr 5 do SIWZ.
d ) Ważne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
3.3.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3.3.2.
3.3.3. Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.
4. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3.1. a) i 3.3.2. a) będzie składał pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.5. Wykonawca zagraniczny
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.3.2 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 lit a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3.6. Podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany między 28.01.2012 r. a majem 2012 roku

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Boruń

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkól Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4
26-220 Stąporków - sekretariat.


Oferty można składać do:
2012-01-11 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2012-01-11 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4 - świetlica

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba uprawnionai do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Boruń – tel. 509 746 091
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2012 r pod numerem 2554-2012.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (425.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - formularz oferty-1 (194.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - oświadczenie o_spełnieniu warunków udziału w_postępowaniu-1 (115.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do_wykluczenia (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - wykaz usług (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - wykaz osób (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - projekt umowy (2) (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (582.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-01-03 12:32:56
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-01-03 13:50:34
Ostatnia zmiana:2012-01-13 13:18:30
Ilość wyświetleń:1306

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij