Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy węgla Eko-Ret ilości 155 ton

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2


Tytuł przetargu:
Sukcesywne dostawy węgla Eko-Ret ilości 155 ton

CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczenia złożonego
przez Wykonawców, przy zastosowaniu formuły (metody) spełnia nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczenia złożonego przez
Wykonawców, przy zastosowaniu formuły (metody) spełnia nie spełnia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczenia złożonego
przez Wykonawców, przy zastosowaniu formuły (metody) spełnia nie spełnia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczenia złożonego przez
Wykonawców, przy zastosowaniu formuły (metody) spełnia nie spełnia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa
zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


Termin realizacji:
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamowienia - 12 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Maria Polakowska

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2011-12-23 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2011-12-23 godz: 14:05

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków
pokój kierownika administracji


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
2 500,00 PLN

Uwagi:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się w sprawie przedmiotu zamowienia z wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Ewelina Dmuchowska
numer telefonu: 519 194 612 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: ewelinad79@wp.pl
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wnioskow, zawiadomień oraz innych
informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko: Głowny Księgowy
imię i nazwisko: Rozalia El.bieta Kania
numer telefonu: (041) 374 32 58 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy zał 4 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz dostawy węgla (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 formularz ofertowy (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 formularz cenowy (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki 3i 3Aoświdczenia (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (241.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-12-14 13:24:39
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-12-14 13:43:38
Ostatnia zmiana:2012-01-13 13:13:35
Ilość wyświetleń:1855

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij