Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej.

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 26-220 Stąporków Krasna 53

Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej.

CPV:
55240000-4; 63500000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 Ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące zaświadczenia i oświadczenia:
1) Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
6) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca może w wykazie przedstawić usługi wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy usług do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji usług wskazanych w wykazie, wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
7) Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji rezydenta wyjazdu posiadających doświadczenie, na co najmniej 3 wyjazdach przy organizacji wypoczynku dzieci np.: zimowiska, obozu, "zielonej szkoły", w okresie ostatnich trzech lat - załącznik nr 5 do SIWZ.
8) Opis położenia ośrodka wg wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.


Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany między 13.02.2012 r. a 19.02.2012 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 26-220 Stąporków Krasna 53

Oferty można składać do:
2011-12-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2011-12-28 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 26-220 Stąporków Krasna 53

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Szociński - Tel.(41) 374-11-22 lub 37-41-241, Fax. (41) 374-18-60
e-mail: janusz.szocinski@staporkow.pl
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2011 r pod numerem 420896-2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - formularz oferty (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 4 - wykaz usług (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 5 - wykaz osób (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 6 - projekt umowy (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr.7 - położenie ośrodka (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 1 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zmiana (164.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-12-12 10:32:51
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-12-12 11:18:02
Ostatnia zmiana:2012-01-09 11:15:47
Ilość wyświetleń:1898

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij