Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków"

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

CPV:
39162100-6 - pomoce dydaktyczne
30213000-6 - komputery przenośne
38652100-1 - projektory
30121200-5 - urządzenia fotokopiujące
32322000-6 - urządzenia multimedialne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wnioskodawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1. spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wymienione w pkt 2.1. rozdziału VII SIWZ musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów, pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych:
6.1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, z które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;
6.2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
6.3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, którzy:
7.1. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
7.2. Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
7.3. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
7.4. Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. VII niniejszej SIWZ.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.1. Jest niezgodna z ustawą;
10.2. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
10.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
10.4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
10.6. Zawiera błędu w obliczaniu ceny;
10.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
10.3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Termin realizacji:
14 dni od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat urzędu)


Oferty można składać do:
2011-11-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-11-14 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Renata Sidor, mail. promocja@staporkow.pl, Tel. 535 600 509

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2011 r pod numerem 358724-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

3 załącznik 1formularz ofertowy (649.6kB) Zapisz dokument  
4 załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (650.1kB) Zapisz dokument  
5 załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (650.8kB) Zapisz dokument  
6 załącznik 3A Oświadczenie osoba fizyczna (649.6kB) Zapisz dokument  
8 załącznik 5 wzór umowy pomoce dydaktyczne Prawnik (701kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 załącznik 5A wzór umowy sprzęt komputerowy i multimedialny Prawnik (700.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIa (525kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 Załącznik nr 7 wzór pełnomoćnictwa (418.5kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zamówieniu (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącnik 1 do umowy 5 (192.5kB) Zapisz dokument  
Załącnik 1 do umowy 5a (103.1kB) Zapisz dokument  
2_SIWZ[1] (787kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (250.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-10-31 11:22:02
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2011-10-31 12:13:41
Ostatnia zmiana:2011-11-16 14:20:31
Ilość wyświetleń:1497

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij