Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie

Tytuł przetargu:
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

CPV:
80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga uprawnień określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400).
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. prowadzić zajęcia, muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej zgodne z ww. rozporządzeniem oraz minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi szkół podstawowych.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1. spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wymienione w pkt. 2. rozdziału VII SIWZ musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.


Termin realizacji:
do 10.06.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat urzędu)


Oferty można składać do:
2011-10-06 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-10-06 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Renata Sidor, mail. promocja@staporkow.pl, Tel. 535 600 509

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2011 r pod numerem 310192-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 ogłoszenie specjaliści 2 (724.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_SIWZ[1] specjaliści 2 (770kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 załącznik 1formularz ofertowy specjaliści 2 (683.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. specjaliści 2 (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania specjaliści 2 (687kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 załącznik 3 a Oświadczenie osoba fizyczna specjaliści 2 (679kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 załącznik 4 Informacja o podwykonawcach specjaliści 2 (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 załącznik 5 wzór umowy specjaliści 2 (710kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 Zał._6_wykaz_osób_zajecia_dodatkowe 2 (436.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 Załącznik nr 7 wzór pełnomoćnictwa specjaliści 2 (432.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 Załącznik nr 8 poświadczenia posiadania kwalifikacji 2 (420kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie postępowania (155.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (394.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część III i VI (587.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-09-28 13:49:39
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-09-28 15:21:51
Ostatnia zmiana:2011-10-24 14:32:33
Ilość wyświetleń:1783

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij