Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

CPV:
39162100-6 - pomoce dydaktyczne
30213000-6 - komputery przenośne
38652100-1 - projektory
30121200-5 - urządzenia fotokopiujące
32322000-6 - urządzenia multimedialne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wnioskodawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1. spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wymienione w pkt 2.1. rozdziału VII SIWZ musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów, pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.


Termin realizacji:
14 dni od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2011-10-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-10-07 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Renata Sidor, mail. promocja@staporkow.pl, Tel. 535 600 509
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2011 r pod numerem 303400-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

3 załącznik 1formularz ofertowy (649.2kB) Zapisz dokument  
4 załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (650kB) Zapisz dokument  
5 załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (650.8kB) Zapisz dokument  
6 załącznik 3A Oświadczenie osoba fizyczna (649.6kB) Zapisz dokument  
7 załącznik 4 Informacja o podwykonawcach (649.5kB) Zapisz dokument  
8 załącznik 5 wzór umowy pomoce dydaktyczne Prawnik (701kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 załącznik 5A wzór umowy sprzęt komputerowy i multimedialny Prawnik (700.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 załącznik 5 wzór umowy załącznik 1 do umowy (653.1kB) Zapisz dokument  
12 Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIa (446kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 Załącznik nr 7 wzór pełnomoćnictwa (418.5kB) Zapisz dokument  
Załącnik 1 do umowy 5 (176.9kB) Zapisz dokument  
Załącnik 1 do umowy 5a (103.1kB) Zapisz dokument  
SIWZ (786kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 ogłoszenie (709.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (240.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-09-23 13:52:43
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-09-23 15:17:35
Ostatnia zmiana:2011-10-13 10:31:35
Ilość wyświetleń:2079

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij