Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków Adres: ul. Piłsudskiego 132 a, 26 – 220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stąporków

CPV:
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1,2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonywania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych(referencje).
b) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - dysponują lub będą dysponować w celu wykonania zamówienia kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych przy realizacji robót polegających na budowie oświetlenia drogowego..
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych (załącznik nr 5) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni (załącznik nr 6).
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000 PLN.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełniania/nie spełnienia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp.


Termin realizacji:
40 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Świadek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2011-09-29 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-09-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
Osoba upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Bożena Świadek - inspektor w godz. od 8:00 do 15:00 tel. /41/ 3743228.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2011 r pod numerem 287758-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

Błaszków 3 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Błaszków_2_Przedmiar_Robót (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Błaszków_2_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Błaszków_3_Przedmiar_Robót (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Błaszków_3_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
niekłan 6 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań_1_Stawki_Przedmiar_Robót (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań_1_Stawki_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań_4_Kałuża_Przedmiar_Robót (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań_4_Kałuża_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań_6_Przedmiar_Robót (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań_6_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis błaszków 2 (246.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis Osw. niekłan 1 (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis Osw. niekłań 4 (245.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis Osw. niekłań 6 (245.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis Wielka Wieś 5 (248.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis Wielka Wieś 7 (245.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_BIOZ Ośw. Stąpotrk (296.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opsis Świerczów 2 (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ospi Błaszków 3 (250.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat niekłań 1 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat niekłań 4 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania bałszków 3 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania błaszków 2 (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania na słupie świercżów 2 (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania na słupie wielka wies 7 (108.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania na słupie wielka wies 8 (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania niekłań 1 (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania niekłań 4 (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania niekłań 6 (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania swierczów 2 (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat punktu sterowania wielka wies 5 (117.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat wielka wies 7 (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat Wielka Wieś 5 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
shcemat Błaszków 2 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
shcemat Wielka Wieś 8 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja na dowieszenia (52.6kB) Zapisz dokument  
Specyfikacja techn. - Stąporków oświetl. (351.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
świerczów 2 na słupie (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
świerczów 2 (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świerczów_2_Przedmiar_Robót (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świerczów_2_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wielka_Wieś_5_Przedmiar_Robót (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wielka_Wieś_5_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wielka_Wieś_7_Przedmiar_Robót (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wielka_Wieś_7_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wielka_Wieś_8_Przedmiar_Robót (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wielka_Wieś_8_Przedmiar_Robót_Strona_tyt (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (461.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Świadek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-09-14 11:28:54
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-09-14 15:09:43
Ostatnia zmiana:2011-10-05 11:36:20
Ilość wyświetleń:1505

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij