Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe zawodowe w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" - z podziałem na zadania.

Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Usługi szkoleniowe zawodowe w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" - z podziałem na zadania

CPV:
80.53.00.00- 8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
VI.I Wykonawca winien:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadzić co najmniej 2 szkolenia obejmujące swym zakresem tematykę szkolenia będącego przedmiotem zamówienia dla grupy co najmniej 5 osób każde.
Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie.
2) wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, co najmniej po 1 osobie z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie:
a) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Opiekun/Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych",
b) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Spawacz - spawanie blach i rur spoinami metodą mag",
c) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "Kucharz-kelner w małej gastronomii",
d) osoba z uprawnieniami do szkolenia z zakresu "|Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym".
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
VI.II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI.III. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, z które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

VI.IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, którzy:
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.V. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
VI.VI. Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. VII niniejszej SIWZ.

VI.VII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
"jest niezgodna z ustawą;
"jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
"jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
"zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
"została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
"zawiera błędu w obliczaniu ceny;
"wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
"jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Termin realizacji:
2 miesiące od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 30.11.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Kołodziej

Miejsce składania ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132 A w Stąporkowie, Pokój nr 4


Oferty można składać do:
2011-09-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-09-12 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132 A w Stąporkowie, Pokój nr 4


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Bożena Kołodziej tel.i fax +48 (041) 374-12-03,

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2011 r pod numerem 270854-2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 SIWZ (355.6kB) Zapisz dokument  
2. formularz oferty-zal. nr 1 do siwz (336kB) Zapisz dokument  
3. umowa_zał. nr 2 (336kB) Zapisz dokument  
4. oswiadczenie art 22 ust. 1 zal nr 3 dosiwz (332kB) Zapisz dokument  
5. oswiadczenie art. 24 zal nr 4 do siwz (332.9kB) Zapisz dokument  
6. osw. art 24 ust 1 pkt 2 zal nr 5 dosiwz (331.9kB) Zapisz dokument  
7. wykaz uslug-zal. nr 6 do siwz (329kB) Zapisz dokument  
8. wykaz osob - zal nr 7 do siwz (327.1kB) Zapisz dokument  
8b. wykaz osob - zal nr 7b do siwz (327.1kB) Zapisz dokument  
8c. wykaz osob - zal nr 7c do siwz (327.1kB) Zapisz dokument  
8d. wykaz osob - zal nr 7d do siwz (327.1kB) Zapisz dokument  
9. Oswiadczenie wykonawcy zal nr 8 do siwz (329.9kB) Zapisz dokument  
Informacja o wyborze oferty (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Gawior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-09-02 13:32:21
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-09-02 14:15:43
Ostatnia zmiana:2011-09-21 08:17:18
Ilość wyświetleń:1678

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij