Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Remont pokrycia dachowego i elewacji w budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków
Adres: ul. Piłsudskiego 132 a, 26 – 220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Remont pokrycia dachowego i elewacji w budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie

CPV:
45000000-3 Prace budowlane.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 , załącznika 4a do SIWZ.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia – udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty według załącznika nr 5 do SIWZ..
b) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia – mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia według załącznika nr 5 do SIWZ.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnienia/nie spełnienia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
1) Formularz oferty – załącznik nr 7 – wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych – załącznik nr 4.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 załącz. nr 4a
4) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Termin realizacji:
30.09.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2011-07-15 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2011-07-15 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Naczelnika Wydziału Budownictwa i Inwestycji mgr inż. Małgorzatę Łysiak – Kowalczyk – tel. 041 37-41-241 , fax 041 37-41-241, e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2011 r pod numerem 179859-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

rys.1 (252.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.2 (246.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.3 (250.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.4a (418.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.4b (423.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.5 (415.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S.I.W.Z (710.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 wykaz osób (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 dokumentacja (211.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 STWiOR (371.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 a oświadczenie (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 oświadczenie (278.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 referencje (193kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 Wzór Oferty (172.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 projekt umowy (221.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - przedmiar robót (597.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (243kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-06-30 12:55:11
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-06-30 13:20:27
Ostatnia zmiana:2011-07-20 10:58:33
Ilość wyświetleń:1370

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij