Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego typu 31.2 groszek płukany w ilości 400 ton na sezon grzewczy 2010-2011

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Piłsudskiego 132A


Tytuł przetargu:
Dostawa węgla kamiennego typu 31.2 groszek płukany w ilości 400 ton na sezon grzewczy 2010-2011

CPV:
09.11.12.10-5 Dostawa węgla kamiennego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie ,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i innych podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych wystarczy oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ);
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) wykazania przynajmniej dwóch wykonanych dostaw węgla kamiennego typu groszek płukany o wartości nie mniej niż 250 000 zł, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dostawy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana należycie.


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia 15.10.2011 roku
Termin zakończenia 31.03.2012 roku


Osoba odpowiedzialna:
Edyta Kurcbart

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 1 /sekretariat/


Oferty można składać do:
2011-07-28 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2011-07-28 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 1


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
wymagane wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Edyta Kurcbart
Tel.(41) (41) 37-42-090, Fax. (41) (41) 37-42-090
e-mail: zgkimstaporkow@o2.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2011 r pod numerem 179629-2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

S.I.W.Z (273kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ (128.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert (230.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edyta Kurcbart
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-06-30 12:11:53
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-06-30 13:20:27
Ostatnia zmiana:2011-07-28 12:59:32
Ilość wyświetleń:1532

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij