Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2011/2012

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2011/2012.

CPV:
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.
2) posiadają licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski,
3) zapewnią dowóz uczniów do szkół we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 7:00 do 7:50.
4) zapewnią odwóz uczniów ze szkół we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 12:40 do 14:40.
5) zapewnią środek transportowy służący do przewozu dzieci zgodnie z:
"Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 (ze zmianami)
"Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 (ze zmianami),
6) posiadają ubezpieczenie prowadzonej działalności w związku z przewozem pasażerów (aktualne polisy OC i NW),
7) zapewnią środek transportowy o takiej liczbie miejsc aby wszyscy uczniowie mieli miejsca siedzące.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia 01.09.2011 roku
Termin zakończenia 29.06.2012 roku


Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 15


Oferty można składać do:
2011-07-12 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2011-07-12 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 15


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Szociński
Tel.(41) 37-41-241, Fax. (41) 374-18-60
e-mail: janusz.szocinski@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2011 r pod numerem 174486 - 2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Dowóz uczniów do ZSP STĄPORKÓW (897.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dowóz uczniów PSP KRASNA (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dowóz uczniów ZSP NIEKŁAŃ (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S.I.W.Z (361.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana treści SIWZ (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (426.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-06-28 11:08:50
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-06-28 14:07:56
Ostatnia zmiana:2011-07-14 10:40:38
Ilość wyświetleń:1566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij