Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stąporków w latach 2011 - 2014

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stąporków
w latach 2011 - 2014


CPV:
66510000-8; 66512100-3, 66513000-9, 66514110-0, 66516000-0; 66516100-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek niniejszy będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzą działalność zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858)
9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu
9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu
9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
1.4.1. posiadają na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100%
1.4.2. posiadają na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami, na poziomie co najmniej 100%
1.4.3. na dzień składania ofert Wykonawca nie znajduje się w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku Dz. U. 124 poz. 1151)
9.1.5. Zdobyli wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty - okoliczności nieznane Wykonawcy, o które nie zapytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, uznaje się za nieistotne.
9.1.6. Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna (centrala/oddział) zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie pełnomocnictw do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu. Zamawiający wyklucza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.
9.1.7. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w Rozdziale III pkt 2 niniejszej SIWZ i przedstawionych wraz z ofertą, z zastosowaniem metody "spełnia / nie spełnia"
9.1.8. Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP. Decyzję dotyczącą wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający podejmuje z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 3 PZP.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów wymienionych w dziale 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Termin realizacji:
Przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Wojciech Ślefarski

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A, sekretariat - pok. nr 20

Oferty można składać do:
2011-06-22 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2011-06-22 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A, sala konferencyjna pok. nr 10

Kryteria wyboru:
Cena - 70
Zakceptowanie klauzul i zapisów dodatkowych - 30


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
W imieniu Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawie procedury - Pan Wojciech Ślefarski - Sekretarz Gminy
tel. 41/37-43-213, fax. 41/37-41-860
e-mail: wojciech.slefarski@staporkow.pl
godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach: 730-1530,
- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są przedstawiciele Konsorcjum Brokerskiego utworzonego do obsługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń Gminy Stąporków
(pełnomocnicy Zamawiającego ):
Bogdan Święcicki - broker ubezpieczeniowy
Kancelaria Brokerska PROMES
Ul. Iwo Odrowąża 16, 26-200 Końskie
Tel/faks 041/375 01 10 , kom.0601 744 752
e-mail : broker@promes.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
Aleksander Romanowski - broker Ubezpieczeniowy
Kancelaria brokerska PROGRES
ul. Różana 12, 28 - 100 Busko Zdrój
tel/faks 041 378 2159, kom. 502 348 127
e-mail: romanowski@hoga.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
W obsłudze ubezpieczenia oraz w zawarciu umowy ubezpieczenia będą pośredniczyli, na mocy udzielonego im pełnomocnictwa, Bogdan Święcicki Broker Ubezpieczeniowy oraz Aleksander Romanowski Broker Ubezpieczeniowy.
Ogłoszenie ukazało się w portalu UZP pod nr 159778-2011 w dniu 15.06.2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

Załącznik nr 1 oświadczenie art 22 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oświadczenie art 24 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 oświadczenie o sytuacji ekonomic (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 oferta do SIWZ (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 wzór umowy ZADANIE_A (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 wzór umowy ZADANIE_C (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 pojazdy (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 wykaz mienia (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 wykaz elektroniki (39.6kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 10 wykaz oświetlenia ulicznego (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 wzór umowy ZADANIE_B (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_Stąporków 2011r. - poprawiona (396.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert - Ubezpieczenia (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Ślefarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-06-15 15:22:43
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-06-15 15:42:07
Ostatnia zmiana:2011-06-27 15:26:22
Ilość wyświetleń:1489

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij