Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej obejmującą; budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE-100, ? 200 mm, PE-100, ? 160 mm wraz z przyłączami i uzbrojeniem przy ul. Słowackiego, Konopnickiej i 1000 lecia w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 ATytuł przetargu:
Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej obejmującą; budowę odcinka
sieci wodociągowej z rur PE-100, ? 200 mm, PE-100, ? 160 mm wraz z przyłączami i uzbrojeniem przy ul. Słowackiego, Konopnickiej i 1000 lecia w
Stąporkowie


CPV:
Kody CPV - 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, minimum 2 roboty.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 5 ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych (referencje).
b) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - dysponują lub będą dysponować w celu wykonania zamówienia kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych ( załącznik nr 5) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni (załącznik nr 6).
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000 PLN
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnienia/nie spełnienia . W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.


Termin realizacji:
31 sierpnia 2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2011-04-20 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-04-20 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest Zdzisława Bartosińska - inspektor w godz. od 8:00 do 15:00 , tel. (41) 3743225.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2011 r pod numerem 106571 - 2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ z załącznikami (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja (19.3MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót (378.7kB) Zapisz dokument  
Specyfikacja techniczna (767.1kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty (479.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-04-05 10:50:53
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-04-05 11:24:50
Ostatnia zmiana:2011-05-04 11:17:00
Ilość wyświetleń:1690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij