Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Niekłaniu Małym przy ul. Polnej, dł. 196 mb oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Cmentarnej w Niekłaniu Wielkim, dł. ok. 530

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Niekłaniu Małym przy
ul. Polnej, dł. 196 mb oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż
ul. Cmentarnej w Niekłaniu Wielkim, dł. ok. 530 mb


CPV:
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1,2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonywania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych(referencje).
b) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - dysponują lub będą dysponować w celu wykonania zamówienia kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego..
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych (załącznik nr 5) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni (załącznik nr 6).
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 50.000 PLN.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełniania/nie spełnienia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp.


Termin realizacji:
20 czerwca 2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2011-03-24 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-03-24 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Zdzisława Bartosińska - inspektor w godz. od 8:00 do 15:00 tel. /41/ 3743225
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2011 pod numerem 77289-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

44-M-OśwUliczne-Niekłań-Cmentarna-PDF (3.5MB) Zapisz dokument  
113-M-NiekłańMały-UGiMStąporków-PDF (1.2MB) Zapisz dokument  
Niekłań Mały_oświetlenie drogowe_przedmiar (159.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niekłań Wielki_ul. Cmentarna_przedmiar (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-ośw.Niekłań ul.Polna i Cmentarna (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-03-09 10:08:52
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-03-09 10:25:51
Ostatnia zmiana:2011-03-30 10:44:15
Ilość wyświetleń:2225

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij