Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: dostawa aparatu ultrasonograficznego. stacjonarnego z 3 głowicami ( liniowa, convex endovaginalna) i aparatu KTG

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Dostawa aparatu ultrasonograficznego stacjonarnego z 3 głowicami
(liniowa, convex endovaginalna) i aparatu KTG


CPV:
33.11.22.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


Termin realizacji:
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Rozalia Elżbieta Kania

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2011-03-11 godz: 14:30

Otwarcie ofert:
2011-03-11 godz: 14:45

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków pokój kierownika administracji


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych przedmiotu przetargu jest:
imię i nazwisko Iwona Kusztal
numer telefonu (041) 37 40 106 tel kom. 519 184 612 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: elakania@wp.pl

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: stanowisko:
Główny Księgowy .
imię i nazwisko Rozalia Elżbieta Kania
numer telefonu (041) 374 32 58 w godzinach urzędowania
fax. (41) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: elakania@wp.pl


Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2011r. pod numerem 71855 - 2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

bezNazwy2 (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz 2011 USG (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
za-_2_USG (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
za-_4_projekt_umowy_ (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
za-_5_i_5A_ (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
za-_nr_1 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki 3i 3 A oświadczenia (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (272.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ela Kania
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-03-03 13:19:36
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-03-03 14:47:55
Ostatnia zmiana:2011-03-16 15:03:58
Ilość wyświetleń:1681

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij