Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zakup ciepłych posiłków wraz z transportem dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Zakup ciepłych posiłków wraz z transportem dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

CPV:
55.32.20.00-3, 55.52.40.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień potwierdzając aktualnym zaświadczeniem o prowadzeniu działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków wraz z transportem o łącznej wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto rocznie, z podaniem wartości, dat wykonania, odbiorców usługi wraz referencjami potwierdzającymi, że usługa została wykonana z należytą starannością.
3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują punktami do przygotowywania i wydawania gorących posiłków.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń oraz dokumentów określonych SIWZ.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania: z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
6.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych,
6.2. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
6.3. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,
6.4. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
7.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
7.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
7.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
7.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 lub błędy w obliczeniu ceny,
7.6. w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
7.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Kołodziej

Miejsce składania ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 4


Oferty można składać do:
2011-02-09 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-02-09 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP. Numer ogłoszenia: 36367 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011.
Osoba do kontaktu dyrektor Bożena Kołodziej tel. 0-41 37 41 203


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ -POSIŁKI (215.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (97.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (2) (548.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprostowanie informacji o wyborze oferty (299.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2011-02-01 14:06:18
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2011-02-01 14:44:08
Ostatnia zmiana:2011-03-04 10:05:49
Ilość wyświetleń:2449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij