Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy węgla „Eko-Ret” ilości 140 ton do Ośrodków Zdrowia w Krasnej, Błaszkowie i Niekłaniu Wielkim w Gminie Stąporków

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Sukcesywne dostawy węgla „Eko-Ret” ilości 140 ton

CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie niniejszego zamowienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj. warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, - Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, ktorzy nie wykażą spełnienia warunkow udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamowień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamowień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamowienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamowień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.


Termin realizacji:
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamowienia - 12 miesięcy.

Osoba odpowiedzialna:
Maria Polakowska

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2011-01-07 godz: 14:15

Otwarcie ofert:
2011-01-07 godz: 14:30

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków
pokój kierownika administracji


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset zł)

Uwagi:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się w sprawie przedmiotu zamowienia z wykonawcami jest:
Iwona Kusztal
numer telefonu (041) 37 40 106
tel kom. 519 184 612
w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: elakania@wp.pl
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
Główny Księgowy . Rozalia Elżbieta Kania
numer telefonu (041) 374 32 58 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: elakania@wp.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2010 r pod numerem 373845 - 2010.


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie portal.uzp.gov (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz dostawy węgla (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 formularz ofertowy (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 formularz cenowy (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 projekt umowy (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki 3i 3Aoświdczenia (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze www (223.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-12-29 09:56:47
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-12-29 13:50:11
Ostatnia zmiana:2011-01-10 14:07:49
Ilość wyświetleń:2211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij