Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie.

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie.

CPV:
71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, pkt.1 - 4, ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniają inne warunki określone w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych odpowiedzialną za zagadnienia realizacyjne i techniczne wraz z kserokopiami uprawnień budowlanych oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, przez co najmniej jednego z nich.
d) wykazu przynajmniej jednej wykonanej dokumentacji projektowej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa projektowa została wykonana należycie. .

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".


Termin realizacji:
30.11.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Magorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2010-10-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-10-15 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Pani mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
Tel.(41) 374-11-22 lub 37-41-241, Fax. (41) 374-18-60
e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2010 r pod numerem 316290 - 2010.


Firmy uczestniczące

Załączniki

koncepcja opis (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
koncepcja rysunki (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa Stąporkowa NATURA 2000 (379.3kB) Zapisz dokument  
SIWZ z załacznikami (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienie tresci S.I.W.Z. (594.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (559.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-10-04 10:01:54
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-10-04 10:46:33
Ostatnia zmiana:2010-10-25 12:18:05
Ilość wyświetleń:1619

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij