Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 110 000 litrów dla kotłowni olejowych w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim i Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej na sezon grzewczy w 2010/2011

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 110 000 litrów dla kotłowni olejowych w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim i Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej na sezon grzewczy w 2010/2011

CPV:
09135100-5 - Olej opałowy

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, pkt.1 - 4, ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniają inne warunki określone w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
c) aktualną koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami).
d) wykazania przynajmniej jednej wykonanej dostawy oleju opałowego, o wartości nie mniej niż 250 000 zł, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dostawy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana należycie.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".


Termin realizacji:
od daty podpisania umowy do 30 września 2011 r

Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 15


Oferty można składać do:
2010-09-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-09-21 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Szociński Tel.(41) 37-41-241, Fax. (41) 374-32-64
e-mail: janusz.szocinski@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2010 r pod numerem 282474 - 2010.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ z załacznikami (392.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści S.I.W.Z nr 1 (293kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (362.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Lidia Garbacz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-09-08 12:33:30
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2010-09-08 12:50:46
Ostatnia zmiana:2010-09-23 11:32:09
Ilość wyświetleń:1158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij