Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Remont ciągu pieszo-jezdnego do Zespołu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Remont ciągu pieszo-jezdnego do Zespołu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

CPV:
45233140-2 - Roboty drogowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, pkt.1 - 4, ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniają inne warunki określone w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobę personelu kierowniczego odpowiedzialną za zagadnienia realizacyjne i techniczne posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
d) wykazania przynajmniej jednej wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym z załączonych dokumentów musi wynikać, że swoim rodzajem obejmuje roboty związane z budową drogi lub parkingu z kostki betonowej o wartości robót nie mniej niż 300 000 zł.
e) Kosztorys ofertowy sporządzony wg. wzoru załączonego do SIWZ wykonany na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".


Termin realizacji:
od daty podpisania umowy do 30 listopada 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2010-09-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-09-20 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna,


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Szociński - inspektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji
Tel.(41) 374-11-22 lub 37-41-241, Fax. (41) 374-18-60
e-mail: janusz.szocinski@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2010 r pod numerem 276932 - 2010.


Firmy uczestniczące

Załączniki

dokumentacja część opisowa - aktualizacja (392.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dokumentacja część rysunkowa - aktualizacja (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja geotechniczna (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Proj. budowlany do proj. zagospodarowania terenu (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ z załacznikami (570kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (441.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór Kosztorysu ofertowego (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zagospodarowanie terenu (5.3MB) Zapisz dokument  
zdjecie 1 (1.9MB) Zapisz dokument  
zdjęcie 2 (1.8MB) Zapisz dokument  
zdjęcie 3 (1.7MB) Zapisz dokument  
zdjęcie 4 (1.8MB) Zapisz dokument  
zdjęcie 5 (1.5MB) Zapisz dokument  
Informacja o wyborze oferty (213.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-09-03 12:32:47
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-09-03 14:18:41
Ostatnia zmiana:2010-09-30 09:12:08
Ilość wyświetleń:1322

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij