Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - "Remont Poradni Dziecięcej w Przychodni w Stąporkowie"

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Remont Poradni Dziecięcej w Przychodni w Stąporkowie

CPV:
CPV - 454000000 - 1; CPV - 454530000 - 7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wskazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.
b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Wykonawca winien wykazać, osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
- co najmniej 1- osobę posiadającą uprawnienia budowlano wykonawcze do kierowania robotami w specjalności: ogólnobudowlanej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie.
Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Tomasz Milcarz

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie. ul. Słowackiego 2, 26-220 Stąporków, Pokój Księgowej

Oferty można składać do:
2010-08-19 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2010-08-19 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie. ul. Słowackiego 2, 26-220 Stąporków, Pokój Księgowej

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
3000,00 PLN (trzy tysiące zł)

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest:
- Tomasz Milcarz
> tel. kom 605 891 164,
> e-mail: tomasz.milcarz @ zoz.konskie.pl
Informacje można uzyskać w godzinach pracy od 7.25 do 15.00.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2010 pod numerem 208719-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

Informacja o wyborze oferty (238.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dzieci-- dach i elewacja przedmiar (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychodnia dziecieca specyfikacja (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ remont Poradni (270.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie o zmianie ogloszenia[1] (1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Milcarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-08-04 11:18:18
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2010-08-04 12:17:05
Ostatnia zmiana:2010-08-23 10:56:28
Ilość wyświetleń:1580

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij