Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 6 w Stąporkowie

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-220 Stąporków ul. Piłsudskiego 132a


Tytuł przetargu:
Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 6 w Stąporkowie.

CPV:
45.00.00.00-7,
45.23.21.41-2,


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej "ustawą" spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej gdy wskaże on do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobę personelu kierowniczego/nadzorującego branżę cieplną, odpowiedzialną za zagadnienia realizacyjne i techniczne wraz z kserokopiami uprawnień budowlanych oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy założeniu że wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej branży dotyczącej przedmiotu zamówienia (specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
od daty podpisania umowy do 30 października 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Michalczewski

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój Nr 1


Oferty można składać do:
2010-08-16 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-08-16 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój Nr 1


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Czesław Michalczewski Tel. (41) 37-42-090, faks: (41) 37-42-090
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2010 r pod numerem 227160-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

Informacja o wyborze ofert -BIP. (448.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ z złącznikami (438.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instalacja c.o - budynek Nr 6 - przedmiar robót (248.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instalacja c.o - budynek Nr 6 - przedmiar w programie Norma (208.3kB) Zapisz dokument  
Instalacja c.o. - projekt archit - bud. (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 1. Instalacja c.o. - rzut piwnic (281.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 2. Instalacja c.o. - rzut parteru (263.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 3. Instalacja c.o. - rzut I piętra (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 4. Instalacja c.o. - rzut II piętra (281.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 5. Instalacja c.o. - rzut III piętra (287.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 6.Instalacja c.o. - rozwinięcie 1 (351.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 7. Instalacja c.o. - rozwinięcie 2 (363kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr I - 8. Instalacja c.o. - rozwinięcie 3 (304.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TW i ORB (586.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPIS TREŚCI - do projektu budowlanego (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STRONA TYTUŁOWA - projekt budowlany (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Czesław Michalczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2010-07-28 09:50:26
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2010-07-28 12:42:00
Ostatnia zmiana:2010-08-24 11:46:27
Ilość wyświetleń:1302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij