Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków Część 1 - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie Część 2 - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie Część 3 - Budowa zatoki postojowej przy ulicy Staszica

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków
Część 1 - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie
Część 2 - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie
Część 3 - Budowa zatoki postojowej przy ulicy Staszica w Stąporkowie


CPV:
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45233140-2 - Roboty drogowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, pkt.1 - 4, ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniają inne warunki określone w SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
c) zamawiający wymaga wykazania co najmniej 1 osoby odpowiedzialną za zagadnienia realizacyjne i techniczne posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego a w przypadku części 3 w specjalności drogowej. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, przez co najmniej jednego z nich):
d) wykazania przynajmniej jednej wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym z załączonych dokumentów musi wynikać, że swoim rodzajem obejmuje roboty:
Część 1 - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie budowa obiektu użyteczności publicznej o wartości robót nie mniej niż 1 500 000 zł;
Część 2 - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni o wartości robót nie mniej niż 500 000 zł;
Część 3 - Budowa zatoki postojowej przy ulicy Staszica w Stąporkowie - budowa drogi lub parkingu lub zatoki postojowej o wartości robót nie mniej niż 200 000 zł
e) Kosztorys ofertowy sporządzony w układzie szczegółowym wykonany na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".


Termin realizacji:
dla zadania częściowego nr 1 - 31 sierpień 2011 r.
dla zadania częściowego nr 2 - 31 sierpień 2011 r.
dla zadania częściowego nr 3 - 30 listopad 2010 r.


Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2010-07-26 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-07-26 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Szociński - inspektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji
Tel.(41) 374-11-22 lub 37-41-241, Fax. (41) 374-18-60
e-mail: janusz.szocinski@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2010 r pod numerem 201040 - 2010.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Część 1 - ZADOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ MGOK (50.5MB) Zapisz dokument  
Część 2 - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO (23.2MB) Zapisz dokument  
Część 3 - ZATOKA POSTOJOWA PRZY UL.STASZICA (4.4MB) Zapisz dokument  
SIWZ z załacznikami (563.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert -BIP (412.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-07-08 14:34:16
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-07-08 14:56:18
Ostatnia zmiana:2010-08-02 09:38:02
Ilość wyświetleń:1693

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij