Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2010/2011

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2010/2011.

CPV:
60.11.20.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, pkt.1 - 4, ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniają inne warunki określone w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1.1 Odpowiednio wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY .
1.2 Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2.
1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.5. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
1.6. Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.7. Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
1.8. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.9. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum).

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia 01.09.2010 roku
Termin zakończenia 24.06.2011 roku


Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 15


Oferty można składać do:
2010-07-16 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2010-07-16 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 15


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Lidia Garbacz - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie
Tel. (41) 374-11-93 / Fax (41) 374-32-64
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2010 r pod numerem 200112 -2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

S.I.W.Z (301.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty - dowóz (218.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Lidia Garbacz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-07-08 10:15:54
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-07-08 11:16:02
Ostatnia zmiana:2010-07-21 09:18:32
Ilość wyświetleń:1110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij