Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i pompowniami ścieków w Stąporkowie przy 16 ulicach.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacja BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami w Stąporkowie przy ulicach: 1-ego Maja, Górniczej, Koneckiej, Górnej, Kościuszki, B.Prusa, Wspólnej, Lipowej, Gutów, Spacerowej, Niekłańskiej, Odlewniczej, Nieborowskiej, Piaskowej, Miłej i Piłsudskiego wraz z pompowniami ścieków.

CPV:
71322200 3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1-2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - udokumentują należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. min. jedna usługa projektowa związana z zaprojektowaniem/projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej i pompowni scieków.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 4 ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują w celu wykonania zamówienia:
- przynajmniej 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych , 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacji w zakresie sieci elektrycznych.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za wykonanie usługi ( wg załącznika nr 5) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni( wg załącznika nr 6).

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjna nie mniejsza niż 50 000 PLN.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie "spełnia/nie spełnia". W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.


Termin realizacji:
24 miesiące od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-07-12 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-07-12 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Zdzisława Bartosińska - Inspektor, tel. (041) 3743225

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2010 pod numerem 190990-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (274.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1-2 ustawy Pzp (125.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowne (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Mapa Stąporkowa NATURA 2000 (379.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9a - ilości ścieków - NO1 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9b - ilości ścieków- NO2 (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9c - Kolejność rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków NO1 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9d - Mapa sytuacyjno-wysokościowa (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9e - okładka (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9f - Opis techniczny (197.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-07-01 12:05:25
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-07-01 12:32:40
Ostatnia zmiana:2010-07-27 12:23:27
Ilość wyświetleń:1367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij