Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej, ul. Moniuszki, ul. Krasińskiego i ul. Reja w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej, ul. Moniuszki, ul. Krasińskiego i ul. Reja w Stąporkowie

CPV:
45.23.24.11-6, 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 – Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią odpowiednio Załączniki Nr 5 oraz 5a do SIWZ;
1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym odpis albo zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.5. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – co najmniej 2 roboty budowlane – roboty sanitarne o wartości minimum 400 tys. zł każda, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
1.6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego lub innego równoważnego dokumentu zgodnie z warunkami ustanowionymi przez prawo państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wykaz osób odpowiedzialnych za techniczną realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ;
1.7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
1.8. Oświadczenie o udzieleniu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały w postaci podpisania formularza oferty;
1.9. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia – nie spełnia”;
1.10. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
1.11. Kosztorys ofertowy - należy załączyć do oferty.


Termin realizacji:
30.08.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-05-25 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2010-05-25 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr inż.Małgorzata Łysiak-Kowalczyk - Naczelnik, tel. (041) 3741241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2010 pod numerem 127112-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA (374.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 a (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik NR 3 przedmiar robót (952.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 oświadczenie (243.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 Wzór Oferty (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY (215.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - kanalizacja deszczowa (464.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 (137.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert -BIP (352.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-05-10 14:55:39
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-05-10 15:39:35
Ostatnia zmiana:2010-06-09 14:47:03
Ilość wyświetleń:2071

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij