Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy

CPV:
63500000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej "ustawą" spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej gdy wykaże on, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie (2) wycieczki krajowe dla grup zorganizowanych dla min. 40 osób
2) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3) Złoży oświadczenie, że jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Wojewody i wpis ten jest aktualny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
od 1 czerwca 2010 r. do 23 czerwca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 15


Oferty można składać do:
2010-05-14 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-05-14 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 15


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Halina Kurp tel. tel. (0-41) 374-11-93 / fax.(0-41) 374-18-60

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2010 r pod numerem 107155-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 - Istotne postanowienia umowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 - Druk oferty (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4 - Oświadczenie zgodnie z art.22 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 - Wykaz części zamówienia - podwykonawcy (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 - Wykaz wykonanych usług (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 - Oświadczenie zgodnie z art.24 ust.1 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 (272.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Lidia Garbacz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-05-04 11:58:18
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-05-04 15:00:16
Ostatnia zmiana:2010-05-19 09:03:29
Ilość wyświetleń:1216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij