Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i pompowniami ścieków w Stąporkowie przy 16 ulicach.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami w Stąporkowie przy ulicach: 1-ego Maja, Górniczej, Koneckiej, Górnej, Kościuszki, B. Prusa, Wspólnej, Lipowej, Gutów, Spacerowej, Niekłańskiej, Odlewniczej, Nieborowskiej, Piaskowej, Miłej i Piłsudskiego wraz z pompowniami ścieków.

CPV:
71322200-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
2.1 Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.2 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Termin realizacji:
30 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-04-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-04-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
a) W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr inż Waldemar Smulczyński - St. spec. ds. zamówień publicznych tel.
(041) 3743224
b) W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Zdzisława Bartosińska - Inspektor, tel. (041) 3743225

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2010 pod numerem 84808-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 SIWZ - procedura uproszczona (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 Formularz oferty (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 Wykaz usług (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 Wykaz personelu (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 Oświadczenia z art. 22 i 24 (115.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 Istotne postanowienia umowne (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 Mapa Stąporkowa NATURA 2000 (379.3kB) Zapisz dokument  
ilości ścieków - NO1 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ilości ścieków- NO2 (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kolejność rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków NO1 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa sytuacyjno-wysokościowa (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
okładka (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny (197.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZP-2-WS-2-2010-5 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (140.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZP-2-WS-2-2010 ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (881.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Smulczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-03-25 10:14:44
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-03-26 11:06:53
Ostatnia zmiana:2010-05-12 12:11:47
Ilość wyświetleń:2665

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij