Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stąporków

CPV:
50232100-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
2.1 Uprawnienia i kwalifikacje
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
zamówienia tj.:
Posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z późniejszymi zmianami) w zakresie:
a) Dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie
konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń
oświetlenia drogowego,
b) Eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności
związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego
urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN).
c) Przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.2 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami (minimum dwie osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.4 Dysponują sprzętem do prac w technologii pod napięciem
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Termin realizacji:
2010-12-31

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Świadek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-03-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-03-29 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
a) W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr inż Waldemar Smulczyński - St. spec. ds. zamówień publicznych tel.
(041) 3743224
b) W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Bożena Świadek - Inspektor, tel. (041) 3743228

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2010 pod numerem 78364-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie rejestracyjne (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa użyczenia (490.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz narzędzi (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz personelu (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz prac i usług (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty XLS (17.2kB) Zapisz dokument  
Wzór umowy (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Umowy użyczenia (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZP-3-WS-4-2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Smulczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-03-22 08:28:58
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-03-22 15:37:32
Ostatnia zmiana:2010-04-06 13:49:54
Ilość wyświetleń:1465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij