Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Dostawę węgla EKO-RET w ilości 450 ton na sezon grzewczy 2009-2010

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 a

Tytuł przetargu:
Dostawa węgla EKO-RET w ilości 450 ton na sezon grzewczy 2009-2010


CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Przystępując do przetargu Dostawca zobowiązany jest do złożenia
właściwie przygotowanej i podpisanej oferty wraz z niezbędnymi
załącznikami.
2. W przetargu mogą wziąć udział dostawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia spełnienie następujących
warunków:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jednolity tekst /Dz.U z 2006 r Nr 164 poz 1163 z póż. zm./
- zapoznali się i akceptują warunki określone w niniejszej Specyfikacji
- wykonają zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postę-powania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dostawca nie pono-si odpowiedzialności;
- dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
- dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub skła-dek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypad-ków gdy uzyskali oni przewidzianej prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-konania decyzji właściwego organu;
- wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia ofert osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzo-nego postępowania;
- nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużeniem okresu związania ofertą.
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez do-stawcę dokumentów przewidzianych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od dostawcy.


Termin realizacji:
30 kwietnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Michalczewski

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. J. Piłsudskiego 132A
Sekretariat, pokój nr 1


Oferty można składać do:
2009-08-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-08-31 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. J. Piłsudskiego 132A
Sekretariat, pokój nr 1


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
2900

Uwagi:
Osoba do kontaktu z wykonawcami:
Czesław Michalczewski
tel. 0 41 3741 045


Firmy uczestniczące

Załączniki

Formularz oferty stąp na węgiel (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia różne oferenta stąp (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa na węgiel (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustalenie wartości szacunkowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ węgiel (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty - dostawa węgla EKO-RET (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Czesław Michalczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-08-07 12:17:30
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-08-07 12:48:39
Ostatnia zmiana:2009-09-03 10:56:00
Ilość wyświetleń:5641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij