Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Remont dachu i elewacji w budynkach gminnych

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Remont dachu i elewacji w budynkach gminnych
w tym:
Zadanie nr 1 - Remont dachu i elewacji w budynku remizy OSP w Koziej Woli.
Zadanie nr 2 - Remont dachu i elewacji w budynku gminnym przy ul.Plac Wolności 14.


CPV:
45.45.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
o Potencjał Kadrowy:
Wymagane jest wykazanie osób (kadry kierowniczej i pracowników) niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia:
- kierownik budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
1) Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie prace związane z remontem dachu i elewacji w obiektach publicznych o wartości brutto minimum 100.000,00 zł.
Ocena spełniania ww. warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Termin realizacji:
do dnia 30 października 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 a , w pokoju nr 20 - sekretariat

Oferty można składać do:
2009-07-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-07-21 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 a , pokój nr 10 - sala konferencyjna.

Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Janusz Szociński - Inspektor w Wydziale Budownictwa i Współpracy Regionalnej pok. Nr 36 tel. /041/ 374-12-41, fax /041/ 374-18-60

Firmy uczestniczące

Załączniki

Kozia Wola - przedmiar robót (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności przedmiar robót (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola - projekt budowlany część opisowa (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 1 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 2 (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 3 (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 4 (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 5 (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 6 (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 7 (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola rys 8, 9 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola detale rys 10 (417.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola detale rys 11 (277.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl.Wolności - projekt budowlany część opisowa (131.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl.Wolności - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (326.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 1 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 2 (179.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 3 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 4 (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 5 (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 6 (133.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności rys 7, 8 (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności detale rys 9 (280kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pl. Wolności detale rys 10 (420.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola - kosztorys ślepy w programie NORMA (37.9kB) Zapisz dokument  
Pl. Wolności - kosztorys ślepy w programie Norma (44.1kB) Zapisz dokument  
SIWZ z załącznikami (247.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kozia Wola - zdjęcia (8MB) Zapisz dokument  
Pl. Wolności - zdjęcia (12.4MB) Zapisz dokument  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (332.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:2009-06-25 13:44:45
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-06-25 13:44:59
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-06-25 13:53:51
Ostatnia zmiana:2009-08-05 12:44:37
Ilość wyświetleń:1587

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij