Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gosaniu"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gosaniu


CPV:
45.45.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- o Potencjał Kadrowy:
Wymagane jest wykazanie osób (kadry kierowniczej i pracowników) niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia:
- kierownik budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa.

- o Niezbędna wiedza i doświadczenie
1) Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach publicznych o wartości brutto minimum 100.000,00 zł.
Ocena spełniania ww. warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Termin realizacji:
do dnia 28 sierpnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul.Piłsudskiego 132 a , w pokoju nr 20 - sekretariat

Oferty można składać do:
2009-07-14 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-07-14 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul.Piłsudskiego 132 a , pokój nr 10 - sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z dostawcami są:
w zakresie formalno-prawnym oraz w zakresie przedmiotu zamówienia:
Janusz Szociński - Inspektor w Wydziale Budownictwa i Współpracy Regionalnej pok. Nr 36 tel. /041/ 374-12-41, fax /041/ 374-18-60


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zdjęcia - Szkoła Gosań (21.1MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany część opisowa (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie stolarki drzwiowej (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ślusarki aluminiowej (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie stolarki okiennej (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ślepy w programie Norma (28.7kB) Zapisz dokument  
SIWZ z załącznikami (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty okna Gosań (248.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:2009-06-23 09:41:19
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-06-23 09:42:11
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-06-23 09:54:34
Ostatnia zmiana:2009-07-15 11:23:57
Ilość wyświetleń:1415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij