Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Przychodni w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Modernicacja budynku Przychodni w Stąporkowie

CPV:
45.11.00.00-1 45.40.00.00-1 45.31.00.00-3 45.33.22.00-3 45.33.11.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
o Potencjał Kadrowy:
Wymagane jest wykazanie osób (kadry kierowniczej i pracowników) niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia:
- kierownik budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Wymagane jest wykazanie co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie prace budowlano-remontowe w obiektach publicznych o wartości brutto minimum 500.000,00 zł.
Ocena spełniania ww. warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Termin realizacji:
30.09.2010

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul.Piłsudskiego 132 a , w pokoju nr 20 - sekretariat

Oferty można składać do:
2009-06-09 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-06-09 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul.Piłsudskiego 132 a , pokój nr 10 - sala konferencyjna.

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z dostawcami są:
w zakresie formalno-prawnym oraz w zakresie przedmiotu zamówienia:
Janusz Szociński - Inspektor w Wydziale Budownictwa i Współpracy Regionalnej pok. Nr 36 tel. /041/ 374-12-41, fax /041/ 374-18-60


Firmy uczestniczące

Załączniki

dokumentacja projektowo-kosztorysowa (14.6MB) Zapisz dokument  
Projekt umowy (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ z załącznikami (223.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (264.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:2009-05-14 10:01:16
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-05-14 10:02:10
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-05-14 10:12:21
Ostatnia zmiana:2009-06-16 14:17:59
Ilość wyświetleń:2177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij