Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

CPV:
45.45.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
o Potencjał Kadrowy:
Wymagane jest wykazanie osób (kadry kierowniczej i pracowników) niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia:
- kierownik budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
1) Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie prace termomodernizacyjne w obiektach publicznych.
Każda z wykazanych robót budowlanych obejmująca ww. zakres powinna być o wartości brutto minimum 800.000,00 zł.
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia autoryzacji systemu dociepleń, zaproponowanego w ofercie.


Termin realizacji:
Zamówienie należy realizować w terminie - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2010r. W 2009 roku należy wykonać roboty za kwotę do 300 000,00 zł.

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 a , w pokoju nr 20 - sekretariat

Oferty można składać do:
2009-05-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-05-28 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 a , pokój nr 10 - sala konferencyjna.

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z dostawcami są:
w zakresie formalno-prawnym oraz w zakresie przedmiotu zamówienia:
Janusz Szociński - Inspektor w Wydziale Budownictwa i Współpracy Regionalnej pok. Nr 36 tel. /041/ 374-12-41, fax /041/ 374-18-60


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ z załącznikami (221kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy ślepy (89.5kB) Zapisz dokument  
przedmiar robót (811.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
elewacje (524.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zdjęcie bud. Urzędu nr 1 (246kB) Zapisz dokument  
Zdjęcie bud. Urzędu nr 2 (266kB) Zapisz dokument  
opis techniczny (916.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie stolarki okiennej (197kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan sytuacyjny (375.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
szczegóły wykonawcze (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przekroje (718.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Termomodernizacja-informacja o wyborze oferty (223.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:2009-04-29 12:07:36
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-04-29 12:07:47
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-04-29 12:21:42
Ostatnia zmiana:2009-06-02 10:18:25
Ilość wyświetleń:1640

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij