Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieogrniczony Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, Krasnej i w Niekłaniu Wielkim

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, Krasnej i w Niekłaniu Wielkim

CPV:
45421100-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 i spełnią następujące warunki :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Na potwierdzenie należy złożyć: aktualny odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie ;

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na potwierdzenie należy złożyć ;
wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedno zamówienia w których realizowano między innymi roboty związane z wymianą stolarki okiennej, w budynkach użyteczności publicznej* o wartości minimum wartości złożonej oferty brutto. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia

4. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić wykaz zawierający dane osobowe kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi konstrukcyjnymi
4.1 Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe:
uprawnienia budowlane kierownika budowy
aktualne zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
6.1 oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 13.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.2 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
6.3 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
6.4 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu.

7. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.


Termin realizacji:
90 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
ul. Chopina 1
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2008-09-02 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-09-02 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
ul. Chopina 1
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawie przedmiotu zamówienia - Grzegorz Moćko tel. 041-362-04-20
W sprawach formalno - prawnych prowadzonego postępowania - Alojzy Jakóbik 606-206-214


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja (6.8MB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi Na pytania 2 (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
info o wynikach wykonawcy (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2008-08-14 12:38:13
Opublikował:Jarek Młodawski
Data publikacji:2008-08-14 12:49:03
Ostatnia zmiana:2008-09-15 09:05:51
Ilość wyświetleń:1467

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij