Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie

CPV:
45421000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ),
1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych (minimum 2) o wartości nie mniejszej niż 150.000 złotych każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wymiana stolarki okiennej w obiekcie budowlanym lub obiektach budowlanych stanowiących jeden kompleks - o wartości minimum 150.000 złotych każda - z podaniem ich zakresu wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (dla minimum 2 w/w robót budowlanych) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
b) zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "zero - jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
do 31 lipca 2008 roku

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2008-04-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-04-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego pokój nr 10 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
Cena oferty - 95 % (max 95 pkt)
Okres gwarancji - 5 % ( max 5 pkt)


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk tel: (0-41) 37-41-241; fax: (0-41) 37-41-860
e-mail: inwestycje@staporkow.pl


Firmy uczestniczące

Załączniki

Przetarg okna - OGŁOSZENIE (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przetarg okna - SIWZ (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przetarg okna - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalaczniki (30.8MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - 2 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - 3 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - 4 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:2008-04-01 10:33:00
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2008-04-01 10:48:15
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2008-04-01 12:00:36
Ostatnia zmiana:2008-05-12 11:39:12
Ilość wyświetleń:1500

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij