W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Data uchwały:
2023-11-30

Numer uchwały:
LXXXIV/581/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego