w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.