Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi Odrowąż - Błaszków i drogi w Błaszkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi Odrowąż - Błaszków i drogi w Błaszkowie

CPV:
452330000-9; 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

Warunki:
1. Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie w ofercie wszystkich zapisów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy nie wykluczeni z art.24 ust.1 i 2, a spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 - Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z udziału w przetargu, zostaną zakwalifikowani do szczegółowego rozpatrzenia ofert, jeżeli:
- spełniają warunki określone w SIWZ
- przyjmują warunki wyszczególnione w projekcie umowy.
4. Oferta musi zawierać :
1) wypełniony formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ
2) oświadczenie określone w art. 22 ust.1 - Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ
3) wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik Nr 4 do SIWZ
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na bezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
8) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - załączyć uprawnienia budowlane wraz z wpisami na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego
9) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, z podaniem wartości, daty i miejsca realizacji oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
10) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
11) polisy, a w przypadku braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy -Prawo zamówień publicznych w/w dokumenty przedłoży w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 4 ppkt 4,5 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnie dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt. 2,4,5 każdy z oferentów złoży odrębnie, pozostałe dokumenty mogą być złożone tylko przez jeden podmiot. Formularz oferty i kosztorys ofertowy powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli wystąpi jeden z przypadków zawartych w art. 89 ust.1 - Prawo zamówień publicznych.
8. Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie unieważnione jeżeli wystąpi jeden z przypadków zawartych w art.93 ust.1 - Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonawca złoży oświadczenie, że udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem.


Termin realizacji:
15.09.2008

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Nowak

Miejsce składania ofert:
26-220 Stąporków ul. Piłsudskiego 132a pokój Nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2008-04-15 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2008-04-15 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
26-220 Stąporków ul. Piłsudskiego 132a pokój Nr 10 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba do kontaktu Elżbieta Nowak tel. 041 374 32 25

Firmy uczestniczące

Załączniki

sst-drogi błaszków (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiary robot (237.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt-blaszkow2 (333.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt-blaszkow1 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz-drogi blaszkow (863.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyniku postępowania droga Odrowąż - Błaszków (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Nowak
Data utworzenia:2008-03-20 09:15:00
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2008-03-20 09:11:38
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2008-03-20 13:34:22
Ostatnia zmiana:2008-04-16 14:53:30
Ilość wyświetleń:1599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij