Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Gmina Stąporków informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stąporków”

znak sprawy: ZP.271.5.2023

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9183d63-fb89-11ed-9355-06954b8c6cb9


Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9183d63-fb89-11ed-9355-06954b8c6cb9